حقوق شهروندی در ایران 1404

 

موضوع : حقوق شهروندی در ایران 1404

سوال اصلی :چگونه میتوان ضریب افکار عمومی جامعه را پیرو سلامت انتخابات و نحوه اخذ آراء بالا برد

فرضیه : اخذ آراء به صورت اینترنی و عدم نیازحضور در مراکز آراء یکی از راه کارهای افزایش ضریب اطمینان شهروندان میباشد

متغیر مستقل : نحوء اخذ آراء

متغیر وابسته : سلامت افکار عمومی

پژوهش : چرا میبایست درراستای  توجیه افکار عمومی نسبت به انتخابات دقت بیشتر یکرد 

واژگان کلیدی  : حقوق شهروندی – سلامت افکار عمومی – انتخابات – ایران

مقدمه

روابط فی مابین حکوت کنندگان و حکومت شوندگان و بررسی این روابط از منظر حقوقی در حیطه حقوق اساسی است که از شاخه های جدید حقوق عمومی است و با توجه به علم حقوق رنگ و بوی حقوقی - ملی گرفته و با در نظر گرفتن مفهوم تابعیت حقوق شهروندی را استخراج و در قالب تعاریفی چون حقوق مدنی – طبیعی – حق حیات – حق ممنوعیت شکنجه و.... – مطرح میشود

یاد آور می شویم که اعلامیه حقوق بشر شهروندی 1789و قانون اساسی 1797 کشور فرانسه از جایگاه برجسته ای در تحولات قرن 18 برخوردار است که شالود ه انتقال قدرت از شاه به شهر وندان و موجب ایجاد حاکمیت جدید شد و این رویکرد باعث ایجاد جایگاه ویژه ای برای فرو پاشی قدرتهای توتالیتر و شکل یابی جامعه قانونمند میباشد

به طور مثال در مکتب  فکری لیبرال  شهروند به این جهت حائز اهمیت است که مجال کافی جهت پیگیری صلاح شخصی را دارد در اواخر دهه 1980 حتی اندیشمندان چپ شهروندی را به عنوان یک تفکر رادیکال بالقوه پذیرفتند و این درحالی بود که نگرش کلی اصحاب مارکسیست در مورد مقوله شهروندی با تردید همراه بود و این پاردایم فکری را مشکل اصلی سرمایه داری میدانستند

مانیفیست 1848و ایرفورد 1895 خود دو برنامه بودند که به ترتیب اقتصادی و اجتماعی سیاسی بودند این شیوه که خود نگرشی در جهت حمایت از طبقه کارگر و مستمند بود ارائه شد و این در زمان پیشرفت سرمایه داری بود و از شیوه های مدیا دیپلماسی چون فیلمهای چارلی چاپلین و ..... بود که مشکلات فقر را در لفافه طنز به مخاطبان خود ارائه و تفهیم میکرد و بحران 1930 که کل سرمایه داری را در هم شکست در این راستا بود

برنامه ایرفورد که مبتنی بر  (بیمه های بیکاری و اجتماعی - خدمات عمومی و بهداشت – و مشارکتهای سیاسی و حقوقی ) که فرد را در حال بهتر ی قرار داده و توصیف میکند هرچند روسیه یک کشور با جامعه کشاورزی عقب مانده بود که لنین نحله فکری مارکس را در شوروی عملیاتی کرد و سعی در ارائه آن به تمام جهان داشت که در خلال سالهای 1917 تا 1939 به خوبی هم گذشت اما با به وقوع دو جنگ در تسری انقلاب  دچار مشکل شدند و بعد از جنگ جهانی امریکا توانست با توجه به برداشت از جان تفکر ایرفورد و مانیفیست در قالب طرحهای مارشال و...  تقسیم اروپا به دو قطب شرقی و غربی و ایجاد جذابیتهای مبتنی بر اصل دستمزد و مالکیت و... در کنار آن جامعه بسته بلوک شرقی اروپا با دستمزد حداقلی و تساوی و عدم مالکیت هر چند بدون بیکار بر افقهای مقبولیت خود بیافزاید و طی  30سال جذاب و جذاب تر و و کارگران پرولتاریا و طبقه متوسط مجذوب و به نظام سرمایه داری علاقمند شوند  هرچند همانطور که قبلا یاد شد این تفکرات در نظام سرمایه داری نبود و متاخذ از دو شالوده ایرفورد و مانیفیست بود که موجب پراکندگی طبقه پرولتاریا و  در تمام جامعه و عدم اتحاد آنها و کشیده شدن به سطح جهانی و تعارضات بین المللی در راستای بسیج بین المللی پرولتاریا  به وجود آمد و با حمایتهایی که نظام سرمایه داری از کارگران میکرد این مشکلات بیشتر و به محکم تر شدن موقعیت نظام سرمایه داری انجامید ( هرچند کشورهایی چون کره شمالی و چین و کوبا  در راستای حزب واحد کونیست میکوشند اما در بازارهای آنان میتوان کالاهای کشورهای غربی و به خصوص امریکا را به خوبی یافت کشوری به طور مثال  چین که خود به حزب واحد و تفکرات کمونیستی و اشتراکی میاندیشد جالب است که خود از سویی دیگر با افتخار در عملکرد سرمایه داری میتازد و بازارهای جهانی را درنوردیده و از تسبیح گرفته تا فن آوری هایتک را میتوان از بازار اقتصادی آن استخراج و به کشورهای متروپل که بازار گسترده خوبی است  ارسال کرد  که خود حاکی از شماتیکی بودن این نظامهاا ست )هر چند ایالات متحده امریکا  که بعد از جنگ جهانی دوم که به واسطه بعد مسافت خود از صحنه جنگ هم توپ داشت هم کره به دلیل مشکلات مالی نیمه شرقی را به شوروی واگذاشت که هم تجربه عملی را به جهان نشان دهد و هم اینکه توسط خود شوروی هر چند در دراز مدت شوروی را با شکست مواجه کند که این مهم را در راستای مسابقات تسلیحاتی و بلوف در مورد توانمنتدی جنگ ستارگان و جو شوروی را در این مسابقه تسلیحاتی و هزینه های سرسام آور و نجومی  و استهلاک زیر ساختهای شوروی به جنگ سرد که به فروپاشی شوروی انجامید کشاند و گورباچوف آخرین اریکه دار سکان قدرت در این گرداب سیاسی به زیر کشیده و به تاریخ پیوست البته در این خصوص موارد دیگری را میتوان برشمرد و توضیح داد که از این مجال خارج است و تنها به دلیل باز شدن اهمیت دو ستون ایر فورد و مانیفیست ناچار به دخول سطحی به موضوع شدیم

در کل مفهوم حقوق شهر وندی از مفهوم یکسانی در نزد استفاده کنندگان آن برخوردار است اما چون یک ایده واحد در این زمینه نیست جوامع بشری در روند تکاملی خود حد اقل شاخصه های آن  را به عنوان حقوق شهر وندی پذیرفته اند که در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته تفاوتهای شگرفی دارد هرچند شهر وندی امری مختص به ملیت خاصی نیست اما در جوامع مختلف با دید نسبی به این مهم نگریسته میشود که بر اساس قانون و عرف و نحوه اجرای قانون در این راستا به آن عمل میشود به طور مثال در ایران حقوق شهر وندی در ایران برای تمام شهروندان برقرار است اما امر قضا تنها در اختیار تابعین مسلمان ایرانی است که هگل در زمینه حقوق شهروندی میگویید  نیاز به رسمیت شناختن و یا ارضاء انگیزه سیاسی نوعی حقوق شهر وندی است و یا اینکه ارسطو حق دادرسی و اشتغال مناسب را از حقوق شهروندی میداند

اساسا نظریه حکومت قانون که از اصول مهم حقوق مساوی است به معنی برابری و تساوی در حقوق در قانون نیز تعبیر و نقطه مشترک مطالب فوق عدم استفاده از قدرت یکسویه و مستبدانه در امر تصمیم گیری است که در قرن 19 در انگلستان به صورت برجسته ای تحت عنوان اصل قانونی پذیرفته شده است تغیر قانون برای همه یکسان است مردم میبایست از حقوق خود مطلع باشند صراحت و شفافیت قانون که البته باید در این راستا شهروندان به خوبی خود از حقوق خود واقف بوده تا در رفع مشکلات اجتماعی خود و دیگران فعال بوده و با کمترین هزینه بالاترین خلوص امنیت حقوقی را به دست آورند و این مهم در گرو اطلاع رسانی نهادهای ذیربط و سازمانهای صف میباشد که موجب کاهش اصطکاک همجواری نهادها و سازمانها و ایجاد مشروعیت و مقبولیت حکومت کنندگان ردنزد حکومت شوندگان ( شهروندان ) نیز خواهد شد چرا که هرچه تنش در جامعه کمتر باشد موضوعات اجتماعی روانتر و سلامت حکومت بیشتر و اعمال حاکمیت نیز از پذیرش بهتر ی از سوی شهر وندان و حکومت شوندگان برخوردار و امنیت روانی سیاست در سطح بالاتری قرار میگیرد که با دید بلند مدت قانون استمرار و بقاء آن نیز قابلیت عملیاتی کردن میابد

البته میتوان به نحوی دیگراین  رویکرد را به اواخر دهه 70 و آخر دهه 90 دانست که تفکر حکمرانی خوب مد نظر قرار گرفت که عرصه های ( اعمال قدرت – اقتصاد – سیاست – اداری و اجتماعی ) را شامل میشد و هر چند این نحله فکری سمت و سوئی اقتصادی دارد ولی میتوان آنرا با در نظر گرفتن مبحث اجتماعی به حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه نیز تعمیم داد چرا که اقتصاد نیز در بر گیرنده بخشی از مطالبات حقوقی شهروندان است

دید تاریخی این مفهوم را باز میتوان با نمود اولین بار واژه شهروند از شهر CITE لاتین  دانسته و روبروی آن مفهوم کلمه POLICE به زبان یونانی دانست که البته همان شهر میباشد و یک واحد مستقل سیاسی  و حقوقی است که همانطور که یاد شد میتوان آنرا به یونان باستان ربط داد هرچند تمام ساکنین شهر خصلت شهر وندی را نداشته و تنها کسانی که شرایط مشارکت در اداره عمومی شهر را چون حق رای برخوردار بودند ( که زنان- اسیران – وخارجیها ازاین قاعده مستثنی بودند  )شهروند محسوب که طبعا این نوع رای گیری ( دموکراسی ) مستقیم بوده است که در کشورهایی چون سوئد نیز از این شیوه استفاده میشود

ما در این مجال قصد داریم نسبت به ارائه راهکاری جهت افزایش حقوق شهر وندی با رویکرد سلامت هر چه بیشتر  در نحوه آراء و اخذ آن  با تکیه بر روشهای مدرن روز و فرا گیر کردن این شیوه راهکارهایی ارائه و به بررسی و تحلیل پرداخته و سعی در برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات در تمام سطوح بدون هر گونه حاشیه در میهن اسلامی خود باشیم

چگونه میتوان افکار عمومی را پیرو سلامت انتخابات و نحوه اخذ آراء را از ضریب پذیرش بالاتری برخوردار کرد  ؟

ایران ما کشوری چهار فصل که با اقوام متعدد در یک مرز جغرافیایی که این اقوام اعم از ترک – لر-  کرد – عرب وفارس ...  همگی آداب و رسوم فرهنگی خاصی زا دارا و ایرانی هستند که دین و آداب و رسوم و مرزهای جغرافیای تحت لوای حاکمیت و قوانین عرفی و موضوعه با مقوله فرهنگ ایرانی و اسلامی گره خورده وجمهوری اسلامی ایران را به وجود آورده است که تابعیت و ایدئولوژی دین به همبستگی هر چه بیشتر این اقوام کمک کرده است و آنها را چون مشتی گره کرده در کنار یکدیگر قرار داده است و حتی چنانچه بخواهیم به زاویه دیگر تاریخی و گذشته ایران باستان بنگریم خواهیم دید که حوزه جغرافیایی آن نیز با توجه به تنوع نژادی و قومی –جغرافیایی اقلیمی در چار چوب فرهنگ عدل و داد و پذیرش تفکر اعتقادی متنوع توانسته بود به حاکمیت یکپارچه و ایجاد ساتراپی های متعدد ( استانهای امروزی ) به این رویکرد پرداخته که این مهم خود حاکی از نسبیت ( که در دنیای امروز نیز رواج دارد) میباشد  هرچند که این همبستگی جغرافیای و قومی با توجه به عوامل متعدد از جمله فوت پادشاه و یا هجوم قبایل و چند دستگی و در نهایت ایجاد شکافهای متقاطع به پایان رسید ولی نکته اساسی مورد نظر ما ایجاد همبستگی با توجه به تنوع قومی و اقلیمی بود که خود  به اهمیت حوزه ژئوپولیتیک ایران اشاره دارد در حال حاضر ایران مانیز درحال حاضر مشابه از لحاظ اقلیمی و تنوع نژادی و قومی در مقیاسی کوچکتر از گذشته خود قرار دارد که همانطور گذشت توجه به مقوله های پذیرش عرف و آداب و رسوم و اتحاد اسلامی و ایدءولوژیکی این ملت را حفظ و در حالت تعادل پویا قرار و دارد  و این خود واضح و مبرهن است که اگر حکومت کنندگان بدون در نظر گرفتن تفکرات حکومت شوندگان ( شهروندان ) به راه پیمایی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی پرداخته و با دید پایان بین به زوایای متعدد ننگریسته و در حالت بحرانهای هیرارشی و سلسله مراتبی دچار شکافهای متقاطع اجتماعی سیاسی شده و به زوال می انجامد و این قاعده را میتوان به عدم مشروعیت و جلب نظر شهروندان وتابعین آن کشور از سوی حاکمان قلمدادو ربط داد  از پیامدهای مشروعیت میتوان حضور گسترده در انتخابات و رفراندوم ها و پذیرش قواعدآمرانه قانونی که اقتدار میباشد از سوی مردم دانست و چون این پذیرش چیزی جز پذیرش ذهنی که شالوده پذیرش عینی است نمیباشد پس باید در جلب نظر افکار عمومی هرچه بیشتر کوشا بود و روزنه های نفوذ و ترک پذیری امنیت ذهنی شهروندان را بست و این مهم جز با ایجاد این روحیه و ذهنیت که صلاح آنها در حال حاضر به نحو احسن در حال اجرا است نمیباشد

آیا اخذ آراء به صورت اینترنتی میتواند یکی از راهکارهای افزایش حقوق شهر وندی و افزایش ضریب اعتماد افکار عمومی باشد  ؟

در اینجا ما قصد نداریم که به این موضوع از دید جعبه سیاه و یکسویه نگاه کرده و مفهوم بسته بندی شده ای را ارائه دهیم لذا با دید نسبی  سعی در بررسی جوانب و پیامدهای آن را داریم چرا که اساس پژوهش نیز این امر را اقتضا میکند

از محاسن و معایب این طرح میتوان گفت که چنانچه این طرح با موفقیت انجام و به منسه ظهور رسد میتوان تحولی بزرگ در امر فن آوری و اعتماد هر چه بیشتر مخاطبین حاکمیت باشد چرا که این راه کار با توجه به سرعت - دقت - محاسبه دقیق و لحظه به لحظه آن میتواند تفکر شهر وندان را نسبت به رعایت هر چه بیشتر حقوق آنها مثبت تر کرده و ارزیابی شفاف تری از عملکرد رجال سیاسی ارائه دهد  وچنانچه این شیوه با شکست مواجه شود در ذهنیت روانی سیاسی مردم نسبت به مقوله راهبری عملکردهای ملی از سوی دولت و نهادهای مربوط دید تردید ایجاد کرده و از روحیه خود باوری آنها میکاهد

سلامت افکار عمومی

اگر به تاریخ بلا فاصله ایران اندکی دقت کنیم میبینیم که با توجه  به دست کاری کردن افکار عمومی در تاریخ ایران چه حوادثی که به ضرر ملت ایران تمام  نشد و چه حقوقی  که تضیع و ایران را برای مدتها به عقب باز داشت در جریان ملی شدن صنعت نفت میبینیم که با جو سازی و صحنه سازی و مظلوم نمایی حکام این همت ملی به سمت شیوه جدید استعماری ( کنسر سیوم ) هدایت و به شکل دیگری این منبع عظیم خدا داد و با ارزش ملی مردم ایران به سمت منافع غیر ملی و مصالح کشور های مصرف کننده انرژی و نیازمند به انرژی ارزان قیمت ایران هدایت شده و حاصلی جز یک صنعت نفت باز مانده و مستهلک و غیر قابل استفاده نداشت البته در اینجا هدف این نیست که صنعت نفت را کاملا نابود شده قلمداد کنیم بلکه با توجه به هزینه های نگهداری و مرمت و سلامت صنایع تولید کننده محصولات نفت و استخراج نفت خام این صنعت مستهلک شده و بعد از دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق به دست نیروهای بومی و ایرانی حیاتی دوباره و اکتیو میشود پس میبینیم که با مهندسی افکار عمومی موج سواری بر هیجانات مردمی و سمت و سو دادن به این احساسات میتوان به اهدافی مقطعی و کوتاه مدت و زیان بار بلند مدت دست یافت که تنهاد نیروهای واسطه این افعال منتفع و فشار آن بر سبد اقتصادی سیاسی شهروندان افزایش میابد که از این جریان سازی میتوان به نقش عظیم حزب توده اشاره کرد

این افکار عمومی که با رعایت اصول و عرف حقوقی  حاکم بر منطقه خود در چار چوب دولت کشور باید هدایت شود از مردم جدا و در نهایت به ایجاد دولتهای رانتیر می انجامد  - پس تا اینجا دانستیم که سلامت افکار عمومی چه نقشی در ادامه حیات دولتها دارد

حال با توجه به مطالب فوق به ارائه راهکاری در مورد نحوه اخذ آراء به صورت اینترنتی و رایانه ای میپردازیم

ما در کشور خود با توجه به اخذ آراء به صورت همزمان اینتر نتی و سنتی نیز این تجربه را ارائه کردیم و بازدهی بدی را نداشتیم  هر چنددرنهایت شمارش آراء به صورت دستی و برگه ای بود ولی باز در ابتدا راه از رویکرد اعتمادی مراجع ذی صلاح و شهروندان نسبت به پذیرش این شیوه جدید و مدرن جای قدر دانی دارد  چرا که برای هر دو دسته یاد شده منافع بسیاری را به همراه دارد

برای انجام اینکار پیشنهاد میشود سامانه ای طراحی و عملیاتی شود که بتوان شهروندان با رائه رمز خود اقدام به ثبت رای در سامانه کرده و نیازی به مراجعه حضوری به محلهای سنتی اخذ رای چون گذشته نباشد و به راحتی  هر شهر وند و دارای تابعیت ایرانی بتواند در هر نقطه جهان بدون در نظر گرفتن مسافت رای خود را ثبت و از انتخاب خود اطمینان حاصل نماید که البته برای ایجاد امنیت این سامانه میبایست در روز انتخابات از تدابیر نرم افزاری استفاده کرد که سامانه از هک شدن افراد فرصت طلب و معاند در امان بماند  که این فرایند برای عملیاتی شدن در دنیای امروز که سفینه های بدون سر نشین به کرات دیگر رفته و اطلاعات ذی قیمتی را میاورند چندان بدور از ذهن نیست  در اینجا برای دید بهتر به مجموعه فرایندهای اتخاذی در این زمینه میپردازیم

1: دریافت رمز از سامانه مورد نظر و تغیر  3 مرحله ای رمز دریافتی در سامانه

2: ایجاد کلیدهای روئیت به صورت زنده تعداد آراء شهرستانها و حوزه های استانی

3 : ایجاد کلید پرینت صفحات نمایش داده شده سامانه به صورت زنده از آمار آراء شهرستانها و نواحی مختلف

4:  صیانت از آراء به صورت انفورماتیکی تحت نظر شورای نگهبان

5: زمان شروع و اتمام اخذ آراء و بسته شدن سایت در زمان مقتضی

6: انتقال سیستمهای همراه ( لپ تاب) به مناطق صعب العبور توسط نیروهای در نظر گرفته شده

7: نمایش همزمان داده های سیستم روی شبکه ملی و تله تکست و ماهواره های فرا ملی چون پرس تی وی  و جام جم

دریافت رمز از سامانه مورد نظر و تغیر  3 مرحله ای رمز دریافتی در سامانه

در این مرحله شهر وندان میتوانند با مراجعه به سامانه و ارائه شماره ملی اقدام به دریافت رمز کرده و فرصت دارند تا در سه روز مجزا اقدام به تغییر رمز در سه مرحله نمایند این کار باعث میشود که از تراکم حجمی آراء در شهرستانها و یا استفاده متعدد و سوء از شناسنامه ها و یا کدهای ملی جلوگیری شده و نیز از مهاجرت قبیله ای و گروهی به شهر ها و حوزه های انتخابی دیگر جهت رای دادن به نامزد های خاصی که در شهر محل سکونت فرد نیستند جلوگیری به عمل آید و این کار خود قدمی در راستای دور شدن از فرهنگ انتخاباتی قبیله ای است و هر شهر وند در هر شهری که دفعه اول اقدام به دریافت رمز اول خود میکند میبایست در همان شهر نیز اقدام به تغییر رمز وثبت رای  نمایید لازم به ذکر است که در مورد انتخابات ریاست جمهوری که وجهه فراگیر دارد این مورد استثناست و میتوان در هر شهری اقدام به دریافت و تغییر و ثبت و رای در زمان مقتضی نمود لازم و دیگر اینکه در مورد افرادی که مشاغل در گردش دارند با دریافت رمز از سامانه و نیز دریافت رمز دوم که با ثبت کد بیمه درمانی  شغلی فرد در سامانه صورت میگیرد در هر کجا اقدام به ثبت رای کرده و این در مورد انتخابات غیر ریاست جمهموری و رفراندوم صادق است چرا که در این گروه انتخابات همانطور که در بالا یاد شد این انتخابات فراگیر و با سایر انتخابات چون مجال و شورا و خبرگان که مربوط به منطقه استانی و شهری و روستایی است فرق دارد که در مورد این وضعیت با توجه به سرشماری و تعداد افراد شاغل و زیر مجوعه ( تعدا ساکنین شهر ها و روستا ها و استانها از لحاظ سکونت دائمی نه فصلی و گذری و مقطعی ) آنها که در سامانه ثبت میشود این گزینه نیز از دستکاری ایمن میماند و میبایست سازمانهای بیمه گر نسبت به ایجاد این کد خاص فردی و شخصی برای هر فرد بیمه شده با توجه به نوع بیمه ای فرد در تمام سطوح ساز و کاری در نظر بگیرد که از این راه کار جهت دریافت رمز و حتی سوء استفاده احتمالی از خدمات بیمه ای جلوگیری شود

همانطور در بالا یاد شد یکی از مشکلات انتخاباتی ما که دست به گریبان جامعه سیاسی است انتخاب بین فرد محبوب و کار آمد است به طور مثال یک سری از شهر وندان یکی از اطرافیان و یا هم محله ای و یا قبیله ای و یا قشری  خود را محبو ب دانسته که طبعا هم انسان خوب معتقدی است که به عنوان نامزد انتخاباتی از فیلتر شورای نگهبان بیرون آمده و دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر  فلان رشته فنی و ... است ولی آیا این فرد سابقه تحصیلاتی و تحقیقاتی و اجرایی کار سیاسی و یا وکالتی حقوقی دارد که حال در مجلس – شورا – خبرگان –نگهبان – یا حتی ریاست جمهور شود – شاید اینچنین به نظر آید که حتما وقتی تایید صلاحیت میشود این موئلفه ها را هم دارد ولی نکته اینجاست پس چرا رای نمی آورد و یا یکی بیشتر از دیگران رای میاورد جالب است که بدانید خوب بودن با کارا و توانمند بودن قیاسی مع الفارق است که حال قصد بررسی نظریه آریستو کراسی هوشمندان را نداریم خب اگر این پارادایم و چار چوب که  یاد شد ارائه شود و حد اقل بخشی از آراء سر شکن شده و از روی احساس و علقه های عشیره ای و گروهی برداشت و انتخاب نمیشود و دیگر اینکه باعث میشود این فرهنگ سنتی جای خود را به کار آمدی نو و روز بدهد چرا که جامعه و سکان آن را نمیتوان به عنوان پازل ذهنی فرض کرد که به صورت ذهنی از مرحله آزمون وخطا به آن نگریست و هدف را با توجه به آزمایش کردن افراد  پیگرفت و بعد دانست که فرد چگونه خصوصیاتی دارد چرا که مسائل علوم انسانی مسائلی فعالی هستند و با توجه به نیم رخ روانی شخصیتی و بیوگرافی سیاسی اجتماعی و FEED BAK  و.... آن باید به آن دقت کرد  که این مهم نیز بر میگردد به معرفی افراد به مخاطبان خود ( شهر وندان ) و نیز ایجاد فرهنگ سیاسی عمیق و کارشناسی در میان جامعه که خود مشمول زمان است که این مهم باید در دستور کار متصدیان اصلح جهت اراییه بیو گرافی افراد و توانمندیهای آنها به جامعه قرار گرفته و بدون هیچ حب و بغضی و برجسته نمایی به معرفی پردازند به طور مثال اگر در یک رسانه  ملی از شخص و یا شخصیتی بدون حضور او سخن به میان آمد ومطلبی اعم از مثبت و منفی گفته شد به آن فرد نیز اجازه داده شود در همان جایگاه در حداقل زمان ممکن به توضیح بپردازد که اگر مطالب در مورد فرد مهم است فرد مهمی است ولاغیر چرا عنوان میشود پس باید حق شهر وندی افراد با نگرش سیاسی و حقوقی لحاظ گردد که همان برابری افراد در برابر قانون است که از مگنا کارتا تا انقلاب فرانسه و امریکا و منشور حقوق بشر کورش و مشروطه و انقلاب 57 ایران به آن پرداخته شده است و بهتر است بگوییم ما قانون خوب بسیار داریم ولی حوزه عملیاتی آن دچار رخوت و با دید گزینشی و FAVOURITES   برخورد میشود

ایجاد کلیدهای روئیت به صورت زنده تعداد آراء شهرستانها و حوزه های استانی

با توجه به مطالبات شهر وندان عمل اخذ و ثبت رای و .... صورت میگیرد و اگر فردی به سرنوشت خود توجهی نداشته باشد به این مهم نمیپردازد و چنانچه ما هدفی نداشته باشیم با  B R T  شلوغ به سیر حرکت در شهر شلوغ  پر ترافیک تهران نمیپردازیم پس در آشفتگی تبلیغات نامزدهای تبلیغاتی که یکی خود را بهتر و دیگری خود را برتر و آخری خود را صادقتر میدانید به پای صندوق نمیرویم چه جالب به یاد تبلیغات مواد شوینده میافتیم که یکی پاکی  و دیگری شفاف تر و دیگری تمیز تر و برخی خود را جدیدتر در معیار های یاد شده میدانند ولی همه برای یک کار آمده که شستشو است و فراموش کرده اند که پاکیزگی و بازگشت به تفکر پاکی در وضعیت اولیه لباس و البسه کار ویژه همگی است که با توجه به بازار رقابت و تفکرالت مخاطبین به دست فراموشی و یا در اولویتهای آخر و پنهان قرار گرفته است گاهی نامزدهای انتخاباتی راه کارهای تبلیغاتی را در دستور کار قرار داده که گویی در یک مجله و ژورنال و شهر خاصی میخواهند رای بیاورند دیدن عکسهای متفاوت و چهره ای فوتونیک و ..... گوئی فرد الان از جهان ماورائی آمده و یا قشر خاصی را به عنوان اسپانسر خود پذیرفته است علی هذا هدف این است که بدانیم چرا رای میدهیم که در حقیقت برای درخواست مطالبات است که یکی از آنها اطلاع لحظه به لحظه تعداد آراء در مجموع آراء نمایندگان و یا نامزدها است اگر افراد بتوانند از طریق اینترنت و تله تکست و سایر رسانه های داخلی و فرا ملی  IN LIFE آراء را به صورت ثانیه به ثانیه ببینند که باعث میشود حتی خبرنگاران و ناظران سیاسی بین المللی نیز بر روئیت و سلامت هرچه تمام تر آن تائید و تاکید کنند هر چند تا به حال این امر سلامت انتخابات با روند مطلوبی به پیش رفته است ومیتوان جهت ایجاد تائید بیشتر روئیت بینندگان سایت از فرایندهای  SAVE AS    و PRINT صفحه در حال نمایش نیز استفاده کرد و این خود از مواردی است که بر رفع هر گونه ابهام می افزاید و در ضمن این فرایند در 1404 عادی قلمداد میشود( هر چند کشورهای چون  برزیل و مالزی و کشورهای اروپایی تا بحال در این راستا گام برداشته و به صورت هدفمند به پیش میروند) و رای دهندگان به فن آوری روز آشنا شده و از حقوق خود بیشتر آگاه میشوند و در اینجا میبایست به نکته ای اشاره کنم که امام ره پیرو نهضت سواد آموزی تاکید فراوان داشتند که هر چه مشکلات میهن و ایران اسلامی ماست از بی اطلاعی است که این بی اطلاعی شدت و ضعف داردپس با توجه به نزدیک به صفر شدن بیسوادان در کشور و افزایش جمع تحصیلکردگان در سطح کارشناسی بهتر نیست مهارتهای هفت گانه را در چارچوب نهضت سواد آموزی قرار داده و هر ایرانی به مقدمات بدوی رایانه مسلط شود ؟؟؟و این مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ویژه کارمندان دولت را برای همه عموم همگانی کرده و در بسته های تشویقی و احیانا تنبیهی در صورت طی نکردن دوره های مذکور قرار دهیم  البته میتوان برای این کار شرایط سنی و غیره را ارائه نمود که امری بدیهی است ولی میبایست این موضوع در دستور برنامه توسعه همگانی کشور قرار گیرد با توجه به فن آوری روز و حرکت بر لبه تیز تکنولوژی در کشورهای توسعه یافته یادگیری این هفت مهارت نباید چندان مشکل باشد و کشور تاثیر گذاری چون ایران در منطقه که به صورت شاهراه و نقطه تلاقی و استراتژیک میباشد شهروندانش از این دریچه به دهکده جهانی صحیح نیست که بی نصیب باشند

صیانت از آراء به صورت انفورماتیکی تحت نظر شورای نگهبان

با توجه به نقش شورای نگهبان بر حسن اجرای قوانین در اینجا نیز شایسته است در مورد به مسئولیت ذاتی - ماهوی - شکلی و فلسفه وجودی خود عمل کرده و ساز و کاری را در اختیار داشته باشد که از آراء ثبت شده در سامانه چه در زمان ثبت و چه بعد از ثبت حفاظت و از دسترس افراد فرصت طلب و مهندسی آراء و بخصوص اجتماعی و به تبع آن سواری مجانی جلوگیری کرده که این مقوله در راستای برنامه ریزی و گردانندگان انفورماتیک و امنیت میباشد که طبعادر این سامانه چون سامانه های دیگر امری عادی اما در عین حال مهمتر و خطیر تر است و هدف در این بخش یاد آور شدن مسولیت و در نظر گرفته شدن نقش شورای نگهبان در این فرایند میباشد

 زمان شروع و اتمام اخذ آراء و بسته شدن سایت در زمان مقتضی

با توجه به عدم وجود نیروی انسانی و مکانی خاصی میتوان در این مورد بعد زمانی بیشتری را دراختیار شهروندان قرار داد که بتوانند در هر ساعت از 24 ساعت شبانه روز مورد نظر بر حسب موقعیت و فراغت شغلی اقدام به ثبت رای خود در سامانه کرده که این کار خود بر کاهش استرس افراد و تجمع و مسائل امنیتی ( تروریستی – و خرابکاری ) می افزاید و ضریب امنیتی ذهنی افراد رای دهنده را بالا میبرد که با فراغت خاطر بیشتری اقدام به ثبت رای خود ردسامانه نمایند

اساسا بسیج نیروهای امنیتی آشکار و پنهان در چنین روزهایی که از رفتارهای عادی غالب جوامع است خود هزینه های مالی و اجتماعی زیادی دارد که به طور مثال اگر نیروها زیاد باشند تصور عدم امنیت در کشور و جامعه و نیز در ذهن مخاطبین و شهروندان بالا میبرد و چنانچه  این فرایند عکس باشد قضیه عکس شده و مقبولیت بیشتری را ایجاد میکند

اگر ما سیاست را توزیع آمرانه ارزشها بدانیم یکی از این ارزشها امنیت است که میتوان با این شیوه امنیت را بالاتر برد و با کمترین هزینه بالاترین خلوص مشروعیت را در ذهن شهروندان به وجود آورد و اگر سیاست راعلم تولید و توزیع و مصرف قدرت بدانیم باید در نظر داشت که در تولید قدرت و پتانسیلهای آن و توزیع و مصرف آن کمال استغنا را به کار برده ایم و از تنشهای خیابانی و غوغاسالارانه جلوگیری کرده ایم !!!

انتقال سیستمهای همراه ( لپ تاب) به مناطق صعب العبور توسط نیروهای در نظر گرفته شده

اگر در نظر آوریم در ثنوالت گذشته برذای اخذ آراء در مناطق صعب العبور از وسایلی پروازی و حملی  غالبا استفاده میشد و صندوق را حمل کرده و با نیروهای مشتقی از فرمانداری – شورای نگهبان – ومسئولین صندوق و نیروی حفاظتی به مناطق رفته و فعالیت اخذ رای را با نهایت دقت انجام داده و برمی گشتند آیا بهتر نیست به جای این همه افراد تنها از یک کاربر رایانه که مورد تایید مراجع ذی صلاح باشد و نیروی حفاظتی استفاده کرد اخیرا ما شاهد تبلیغات عمیق وزارت فن آوری و اطلاعات هستیم که در هر روستا نیز اینتر نت و غیره میباشد و درگاه دولت الکترونیک و . ... پس یک لپ تاب و نیرهای اندک یاد شده میتواند این مهم را در کمال سلامت انجام دهد و تغیر رمز این افراد با دسترسی به پسوردهای خاص که جهت این مکانها در دسترس اپراتور قرار گرفته است اقدام به تغییر رمز کرده وهر چند با توجه به تعداد محدود ساکنین این مناطق که چندان تاثیری در نتیجه کلی آراء ندارد باز میتوان با ارائه آمار دقیق این ساکنین در سایت و سامانه از هر گونه ابهامی جلوگیری کرد که این آمار قبلا باید به تائید  استانداریها و مرکز آمار کشور رسیده باشد

نتیجه گیری

با توجه به سطور گذشته یاد آور میشود که هدف از این راه کار ارائه شیوه بهتر و کاملتر در مورد هدفمند کردن حقوق شهر وندی به سمت تکامل بهتر و جلوگیری از تولید مشکلات عدیده دست و پاگیر و نیز هزینه های مالی و اجتماعی سیاسی و غوغا سالارانه آن است و نیز از مباحث جدیدی چون تطمیع و مهندسی اجتماعی و آراء و دخالت نهادها و سازمانهای صف که غالبا با اقشار کم در آمد و بی در آمد در ارتباطند چون بهزیستی و کمیته امداد و دیگر مراجع حمایتی ممانعت به عمل آید و در راستای شفاف سازی هر چه بیشتر انتخابات میکوشد در این اواخر از مفاهیمی چون سر انجام آراء و باز پس گیری و.... مطلع میشویم که باز با توجه به روئیت لحظه به لحظه و در این فرایند و ثبت و دقت و حزانت و صیانت مراجع ذی صلاح از ایجاد و گسترش این نوسانات در جامعه بر اذهان عمومی نیز جلوگیری کرده و راه را بر افراد فرصت طلب بسته و جو مساعد تری را برای هر چه باشکوه تر ارائه کردن امتیازات اجتماعی به شهر وندان که حق رای و احراز مشاغل و مناسب است را هموار میکند چرا که کشوری چون ایران که خود دارای تاریخ چند هزار ساله بروکراسی و دیوانسالاری به آن عظمت بوده است و با ورود اسلام و گشودن دروازه های ایران این بروکراسی به اروپا نیز رفته . کار آمدی خود را اثبات میکند در این مقوله دچار تنش شده و شبهاتی را در پیش رو داشته باشد و همان طور که در اوائل  این نگارش یاد شد حقوق شهر وندی را اگر از دید حقوق اساسی بنگریم روابط فی مابین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است که این روابط را میتوان تحت عنوان حقوق شهروندی  نام نهاد  مادر اینجا سعی کریم با توجه به مسائل روز کشورمان از تاریخ پردازی پیرو واژه حقوق شهروندی بپرهیزیم و تنها به اشاراتی سطحی از منظر تاریخی به این مقوله جهت راهیابی به موضوع اصلی و جان تحقیق اکتفا کنیم ما خود معتقدیم که این راه کار خود نیاز به کارشناسی و بررسی های میدانی جهت عملیاتی شدن دارد و از زوایای متعدد قابل بررسی است اما میتوان آنرا به عنوان یک راه کار برای تئوریستین ها - استراتژیستهای - پژوهشگران و محققین قرار دادکه به توجه به این شیوه در دست یابی به این مهم در یک پروسه کوتاه مدت میان مدت و در نهایت بلند مدت تا 1404 بسته و اجرایی کنند چرا که در آینده نه چندان دور ما نیز در دنیا شاهد چنین عملکردی به مراتب وسیع تر خواهیم بود هر چند کشورهای امریکای لاتین چون برزیل و دیگر کشورها چون مالزی و کشورهای اروپایی تا بحال در این راستا گام برداشته و به صورت هدفمند به پیش رفته اند

"" درانتها خاطر نشان میدارم که منابع آورده شده در زیر به صورت دریافت مفهومی در این پژوهش مورد استفاد ه قرار گرفته اند ""

منابع و ماخذ

کتاب دو جلدی راهنمای جامعه شناسی کیت نش و آلن اسکات ترجمه آقایان نصری و قاسمی دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن نوشته دکتر  محمد توحید فام

سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی عبدالرضا هوشنگ مهدوی

چرخشهای لیبرالیسم دکتر محمد توحید فام

ایران بین دو انقلاب یرواند آبراهمیان

ما چگونه ما شدیم دکتر زیبا کلام

مقاومت شکننده جان فوران

انسان تک ساحتی هربرت مارکوزه

تاریخ کامل ایران دکتر عبدالله رازی

 

با احترام غلامحسین کردی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده علوم سیاسی

29/NOVEMBER/2010

g.hossein.kordi@gmail.com

/ 0 نظر / 39 بازدید