چرا بی نظیر ترور شد

خبر بسیارکوتاه بود: "بی نظیر بوتو کشته شد"، شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای جهان با قطعبرنامه های عادی خود ضمن اعلام ترور بوتو به پخش صحنه هایی از این انفجار و وضعیتفوق العاده در منطقه ترور می پردازند. وزارت کشور پاکستان لحظاتی قبل خبر قتل بوتورا تائید کرد. این سوء قصد به جان بوتو که به قیمت جانش تمام شد، دومین سوءقصد بهجان وی طی 70 روزی بود که وی از تبعید خودخواسته اش به وطن برگشته بود، و سعی داشتکه اصول دمکراسی را در این سرزمین "تروریسم خیز" برپا کند، اما نه تنها موفق با اینعمل نشد ، بلکه خود قربانی تروریسم شد.

اگر چه هنوز هیچ گروهی مسولیت قتلخانم بوتو را به عهده نگرفته است، اما با توجه به شواهد و قراین و همچنین تاریخچهتحولات سیاسی در پاکستان می توان در این زمینه سناریوهایی را در نظرگرفت.

ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان در اولین واکنش به این حملهتروریستی ضمن محکوم ساختن آن انگشت اتهام را به طرف گروههای افراطی نشانه رفت و سهروز عزای ملی در این کشور اعلام کرد، وی در اظهارات خود به این نکته اشاره کرد کهتروریست هایی خانم بوتو را به قتل رساندند که دولت پاکستان با آنها در حال جنگ است. اشاره پرویز مشرف از تروریست ها، طرفداران طالبان و گروههایی بودند که در برخی از استان های مرزی پاکتسانبا افغانستان دارای قدرت بالایی هستند، این گروهها پیشتر نیز پرویز مشرف را موردسوء قصد قرار داده بودند. طالبان و طرفداران افراطی آنها در پاکستان بدلیل نزدیکیخانم بوتو به آمریکا و احتمال مبارزه با آنها در صورت پیروزی در انتخابات پاکستان،از خانم بوتو هراس داشتند به همین دلیل از مخالفین سرسخت به قدرت رسیدن وی به شمارمی رفتند، از سویی دیگر تمایلات غرب گرایانه خانم بوتو از جمله دلایل احتمال دخالتگروههای افراطی در ترور وی به شمار می رود. این مسئله از آنجا دارای اهمیت می شودکه خبر هایی مبنی بر توافق خانم بوتو با آمریکاییها مبنی بر مبارزه با افراط گراییدر پاکستان در صورت رسیدن به مقام نخست وزیری شنیده شد.

اما سناریوی دیگریکه می توان برای ترور خانم بوتو در نظر گرفت، دخالت ارتش و نیروههای امنیتی پاکستاناست. بازی قدرت در پاکستان بسیار پیچیده شده است و خانم بوتو بدلیل پیشینه خانوادگیو سیاست هایی که در طول دوران نخست وزیری خود اتخاذ کرد از محبوبیت بالایی برخورداربود، به همین دلیل بسیاری از شخصیت های سیاسی و بویژه نخبگان نظامی و امنیتی اینکشور از به قدرت رسیدن مجدد وی در هراس بودند. آنچه برای خانم بوتو و یاران حزبی اواز قطعیت برخوردار بود این واقعیت است که به دلایل تاریخی برخاسته از کیفیترقابت‌های سیاسی در پاکستان او همیشه در معرض خطر است. نفبح گرفتن پدیده تروریسمآمریکاستیز به عنوان سمبل مدرنیته و غرب که برخاسته از واقعیت حضور آمریکا و اشاعهاین حضور بعد از در هم فروریزی ساختار حاکم سیستم بین‌المللی بعد از چهل‌وشش سالاست به ضرورت وجودی و به علت ذهنیت حاکم بر بی‌نظیر بوتو و حزب او، حذف فیزیکی اورا گریزناپذیر ساخته است. این دو واقعیت برخاسته از ویژگی‌های تاریخی پاکستان و شکلگرفته از ماهیت چینه‌بندی قدرت در صحنه جهانی که دارای خصلتی غیرتاریخی است، بر ایننکته کلیدی اعتبار می‌بخشند که تنها این افراطیون نیستند که خواهان حذف فیزیکیبی‌نظیر بوتو هستند بلکه صاحبان جایگاه در ساختار سیاسی، تشکیلات نظامی ودستگاه‌های امنیتی یا حداقل بخشی از این چارچوب‌ها در راستای منافع خود می‌یابند کهشاهد ترور نخست وزیر سابق باشند. در موازات این آگاهی است که به دنبال اولین سوءقصدبه جان بی نظیر بوتو، رهبران حزبی و مطبوعات طرفدار ، نگاه را کاملا متوجه احتمالعملیات انتحاری از سوی بنیادگرایان یا تروریست‌ها نکردند. در همان دقایق اولیهبسیاری از اعضای عالی‌رتبه حزب مردم پاکستان که جایگاه حزبی خانواده بوتو است براین نکته تاکید کردند که احتمال فراوانی وجود دارد که بخش‌هایی از تشکیلات امنیتیساختار نظامی در این اقدام نقش مستقیم داشته‌اند و خود آنها طراح این تروربوده‌اند. این نکته از آن روی قابل توجه و قبول جلوه می‌کند که بدانیم ذوالفقار علیبوتو که در سال 1979 به وسیله ژنرال ضیاءالحق اعدام شد. حلق‌آویز کردن نخست‌وزیریکه در سال 1976 از کار برکنار شده بود و اتهام دست داشتن در قاتل مخالفان جرم اوبود بیش از همه مقبول گروه‌های افراطی بود. ژنرال ضیاءالحق مدت طولانی بر سریر قدرتبود و در یک حادثه هوایی مشکوک کشته شد. آنچه دوران حکومت او را متمایز می‌کند،گرایش شدید افراطی او و سیاست‌های به شدت متناسب و همسو با نظرات ساختارهای سنتی ومخالف غرب او بود. به همین دلیل بود که او فزونترین حمایت‌ها را از جانب قشرهایغیرمدرن، غرب‌ستیز و نمادهای وابسته به سیستم اقتصادی فئودالیته داشت. ائتلاففئودال‌ها، گروه‌های سنتی، افراطیون، طبقات اجتماعی وابسته به حیات و ساختارهایغیرمدرن، ساکنان حومه‌های شهرهای بزرگ و گروه‌های فقیر و کم‌درآمد شهری، زیربنایاجتماعی‌های ضیاءالحق را تشکیل می‌دادند. قرار گرفتن ارتش در کنار این زیربنایاجتماعی منجر به این شد که سیاست‌های ضدغربی و مخالف ارزش‌های غربی از اعتبارسیاسی، دولتی برخوردار شود. سرنگونی بوتو در سال 1976 محاکمه او در سال 1978 واعدام او در سال 1979 به معنای نفوذ گروه‌های بنیادگرا در ساختار ارتش و بالاخصچارچوب امنیتی آن باید محسوب شود. تلاش خانم بی‌نظیر بوتو برای کسب مقام نخست‌وزیریبرای سومین بار عملا در تعارض با منافع بخش‌های وسیعی از ساختارهای امنیتی و نظامیاست. این یک ضرورت تاریخی برای این گرو‌ه‌هاست تا از به قدرت رسیدن تفکر و منشی کهبه شدت غربی و به همان میزان خواهان وارد کردن جنبه‌های حیات مدرن به پاکستان استجلوگیری کنند.

ارتش پاکستان به خوبی آگاه است که ریشه اصلی قدرتش را باید درحمایت بی‌دریغ گروه‌های سنتی و ضدمدرن در جامعه پاکستان جست‌وجو کند و به همین دلیلاست که هر گاه ضروری باشد برای راضی نگه داشتن پایگاه اجتماعی خود از مخالفت منافعآمریکا با دوستان آمریکا ابایی ندارد. در این چارچوب است که می‌بایستی ترور بی‌نظیربوتو را به تحلیل کشید. گروه‌های مقتدر طرفدار اخطار بنیادگرایانه و قشری‌گری دربطن ارتش پاکستان و مخصوصا در ساختارهای امنیتی ارتش حضور مجدد بی‌نظیر بوتو درقدرت را زمینه‌ساز مشروعیت یافتن جریان‌‌ها و تفکرات غربی می‌یابند که این از نظرافراطیون به شدت مذموم است. به همین روی برای حفظ جایگاه ارتش در اجتماع و تداومنقش برجسته ارتش در معادلات اجتماعی و از همه مهم‌تر حفظ حمایت گروه‌های بنیادگرا وسنتی، بسیاری از رهبران نظامی رغبت و میل چندانی به بازگشت خانواده بوتو به قدرتسیاسی نمی‌بینند. برای اینان بی‌نظیر بوتو یک خطر موجودیتی است در حالی که برایتروریست‌های وابسته به القاعده بی‌نظیر بوتو به لحاظ وابستگی به آمریکا و به لحاظدست‌نشانده بودن یک خطر محسوب می‌شود. هر دو خواهان حذف او از صحنه سیاسی هستند، هرچند که دلیل نظامیان ماهیتی وجودی دارد. به همین دلیل است که می‌توان درک کرد چراخانم بی‌نظیر بوتو پس از سوءققد اول به جان خود، در بیان اینکه طراحان ترور چهکسانی بودند، اعلام کرد که او بانیان را در بین صاحب‌منصبان در رده‌های بالایامنیتی می‌بیند و در این خصوص حتی نام افرادی را نیز در اختیار پرویز مشرف فرماندهارتش قرار داده است. خطری که دموکراسی به شدت شکننده پاکستان را تهدید می‌کندفعالیت‌های تروریستی طرفداران القاعده نیست بلکه نفوذ افراطیون در ارکان ارتش وساختارهای امنیتی آن است. ترور نخست‌وزیر سابق، کوشش نظامیان طرفدار بنیادگرایی و

/ 2 نظر / 4 بازدید
زينب

Dont let a little dispute,injure a great relationship,مگذار يک مشاجره کوچک به يک رابطه عظيم صدمه بزند.

با سلام خیلی خوب بود موفق باشید