نتايج پرونده داوطلبان انتخابات فردا به فرمانداري‌ها اعلام مي‌شود

از سوي هيئت‌هاي نظارت استاني؛

نتايج پرونده داوطلبان انتخابات فردا به فرمانداري‌ها اعلام مي‌شود

 هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات در استانها پايان وقت اداري فردا شنبه نتايج بررسي صلاحيت همه كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي را به فرمانداري‌هاي سراسر كشور اعلام مي‌كنند.

A0005700.jpg

 طبق ماده 52 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي،گزارش ها و شكايات واصله از سوي هيئت‌هاي اجرايي و نامزدهاي انتخابات ظرف مدت 7 روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيئت نظارت استان ها رسيدگي و نتيجه صورتجلسه مي شود؛ چنانچه نظر هيئت اجرايي مبني بر رد صلاحيت داوطلب، مورد تائيد هيئت نظارت استان نيز باشد، هيئت نظارت مذكور موظف است در اين خصوص نظر هيئت مركزي نظارت را نيز كسب كند، هيئت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيئت مركزي نظارت اعلام خواهد كرد.
هيئت هاي نظارت استاني از يكشنبه هفتم بهمن ماه كار بررسي صلاحيت همه كانديداها به علاوه شكايات رد صلاحيت شدگان و عدم احراز صلاحيت شدگان را آغاز كرده است كه مطابق قانون انتخابات،پايان وقت اداري فردا شنبه 13 بهمن ماه آخرين فرصت يك هفته‌اي بررسي صلاحيت‌ها و اعلام آن به فرمانداري ها از سوي اين هيئت ها است.
بر اساس تبصره يك ماده 52 قانون انتخابات،هيئت‌هاي نظارت استانها پس از كسب نظز هيئت مركزي نظارت بر انتخابات موظف است مراتب تائيد يا رد صلاحيت همه‌ي داوطلبان را با استناد قانوني طي صورتجلسه‌اي به فرمانداران يا بخشداران مربوط اعلام نمايند.
فرمانداران يا بخشداران موظفند نظر هيئت مركزي نظارت بر انتخابات مبني بر تائيد يا رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيئت هاي نظارت استان دريافت نموده اند به نامبردگان ابلاغ نمايند تا در صورت اعتراض به رد صلاحيت خود،كتباً به شوراي نگهبان شكايت كنند.
بر اساس تبصره 3 اين ماده، در صورتي كه نظر هيئت مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تاييد هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي‌توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند و شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهارنظر هيئت مركزي نظارت، نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.
ماده 53 قانون انتخابات نيز تصريح مي‌كند در صورتي كه معتمدين هيئت اجرايي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظايف خود مقررات قانوني انتخابات را رعايت ننمايند، فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع و تاييد هيئت نظارت مركز حوزه انتخابيه و يا اطلاع وزارت كشور نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيئت اجرايي يا به طور كلي تشكيل مجدد هيئت اجرايي اقدام نمايد، تعويض بعضي اعضاء و يا تغيير كل هيئت اجرايي حسب مورد طبق مواد (32) و (35) اين قانون انجام خواهد شد.
مطابق ماده 54 اين قانون، در مواردي كه طبق گزارش‌ها و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاء هيئت‌هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده‌اند، شوراي نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانوني نمايد.

/ 0 نظر / 12 بازدید