بوش براي جبران شکست آناپوليس به خاورميانه سفر کرد

رئيس دفتر سياسي حزب مؤتلفه در خصوص افزايش حملات رژيم صهيونيستي به فلسطين پس از سفر بوش گفت: هدف بوش از سفر به خاورميانه تشديد اين حملات و جبران شکست کنفرانس آناپوليس  و ديگر طرح هاي آمريکا در منطقه است.
محمد کاظم انبارلويي در گفت و گو با خبرنگار سياسي آنا اظهار داشت: حيات رژيم صهيونيستي در گرو کشتار و فشار بر ملت فلسطين است و اگر اين جنايات وجود نداشت، بحث صلح خاورميانه موضوعيت پيدا نمي کرد.
وي افزود: اکنون بيش از يک ماه است که اسرائيل 5/ 1 ميليون نفر از مردم غزه را در يک زندان بزرگ اسير کرده و هر روز به آن ها حمله مي کند و روزي نيست که شاهد اخبار کشتارهاي سربازان رژيم صهيونيستي در رسانه ها نباشيم.
سردبير روزنامه رسالت تصريح کرد: وجدان بشريت از اين همه ستم جريحه دار شده و متأسفانه اعراب ننگ استقبال از بوش را پذيرفته اند در حاليکه برادران عرب آن ها زير بمباران و موشکباران رژيم صهيونيستي قرار دارند.
انبارلويي در ادامه بيان داشت: اعراب هيچ گاه يک مشي ثابت براي دفاع از ملت فلسطين نداشته اند و همواره گرفتار تفرقه و  فشارهاي اروپا و آمريکا بوده اند.
وي افزود: ملت فلسطين نيز قيام خود را بدون اتکا به کمک هيچ کشوري انجام داده  و تنها سنگي که در مشت خود دارند را رمز زنده بودن مقاومت خود قرار داده اند.
سردبير روزنامه رسالت با اشاره به فشارهاي فراوان آمريکا بر روي حماس ، گفت: دولت حماس که دولت قانوني و برخاسته از رأي مردم فلسطين است امروز زير شديدترين صدمات قرار دارد.
وي تأکيد کرد: آمريکايي ها به دليل اينکه حماس به هيچ کشوري وابسته  نيست و منتخب مردم فلسطين است، ناراحتند.
انبارلويي خاطر نشان کرد: ملت فلسطين همواره از دولت حماس حمايت کرده و سر پويايي مقاومت مردم فلسطين در اين است که روي پاي خود ايستاده اند.

/ 0 نظر / 5 بازدید