تاثیر تحریمهای آمریکا بر صنعت نفت ایران و راههای مقابله با آن

آمریکا به دنبال نفوذ درایران و تحریم را به عنوان راهکار جایگزین ابزار نظامی قرار داده است و نفت بهترین راه کار اقتصادی تحریم است که برای ایران اهمیت حیاتی دارد لذا تحریم یک جانبه ایالات متحده آمریکا رویکردی سیاسیواقتصادی دارد که در این پژوهش سعی می شود به ریشه سیاسی این تحریم پرداخته و از ارائه آمار و ارقام  زائد خوداری شود  چرا که تحریم صنعت نفت ایران و تعامل با حکومت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی  همواره سیاسی بوده و از منظر اختلاف با غرب مورد ارزیابی آمریکا و نظام تک قطبی کنونی قرار گرفته دراین پژوهش سعی شده است تا ضمن بررسی تاثیرات تحریم آمریکا برصنعت نفت ایران بیشتر از دید و رویکرد سیاسی و ریشه اصلی آن پرداخته شودچرا که  امروزه کمتر کشوری است پرچم دموکراسی را برفراز دولت و بروکراسی خود نیافراشته باشد.پرچمی که برای رسیدن به آن چه خون ها ریخته نشده و چه کسانی که به مسلخ نرفته اند که از مگنا کارتا درانقلاب فرانسه گرفته تامشروطه وحال که ادامه دارد لذا تنوع و سلایق مختلف که گاه بر اساس نظام سیاسی و مطالبات مردم و حکام ترسیم می گردد را می بایست با نگرش رشته نو ظهور حقوق اساسی که وظیفه بررسی بین فرادستان و فرودستان را به عهده دارد  تحلیل نمود که از حیطه این پژوهش خارج است   "" جدای از ساختار مقبول جهانی و یا منفور "" تمام کشورها در حال حاضر تاکید بر بهترین رویکرد و دموکراسی محور در درون خود دارند که این خود مفهوم دموکراسی و آزادی را تحت الشعاء قرار میدهد تحولات سریع و آنی خاور میانه ناشی از عملکرد غرب است آمریکا که خود کشوری متشکل از افراد مهاجر در گذشته و مدعی دموکراسیاست سعی در ترویج دموکراسی قدرت محوری خود در ماوراء بحار و فلسفه وجودی ناتو دارد که موجب چالشی برای خود و دیگر یاران پیرامونی شده است لذا در حال حاضر با در نظر گرفتن مناسبات منفعت محور جهانی و گذر از مفاهیم دو قطبی ایدئولوژی محور جهان شرق و غرب و ظهور قدرتهای جدید چون ژاپن ، چین و ایران که بدنبال پیگری منافع خود در درون و بیرون مرزها به صورت رعایت محور(نظم حقوقی بین المللی ) است دیگر این عقیده های تاریخی کاربردی در جهان مدرن و مدرنیسم ندارد و جهانی که شکوه قدرت در انتفاع پژوهشگران و بومی سازی صورت گرفته جدای از تفکرات عقیدتی می باشد و همگان درجهت کسب حداکثر منافع حرکت میکنند

/ 0 نظر / 24 بازدید